muzyka.rybnik.pl

Artykuły

Regulamin Portalu Muzyka.Rybnik.pl

Regulamin

 1. Definicje

 1. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług znajdujących się w ofercie serwisu internetowego www.muzyka.rybnik.pl.

 2. Polityka prywatności stanowi integralną część Regulaminu.

 3. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy:

  a) Kodeksu cywilnego – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964 Nr 16 poz. 93 ze zm.);

  b) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 104);

  c) ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 80 poz. 904);

  d) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926).

 4. Pojęcia użyte w Regulaminie:

  a) ORTH Multimedia – agencja interaktywna z siedzibą przy ul. Wodzisławskiej 112, 44-200 Rybnik, NIP: 651-160-81-77, REGON: 240346729, wpisaną przez Prezydenta Miasta Rybnika do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem 5/28022/2006, wydawca serwisu internetowego www.muzyka.rybnik.pl, dokonywujący za jego pośrednictwem świadczenia usług bez jednoczesnej obecności stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej.

  b) Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem elektronicznym www.muzyka.rybnik.pl, prowadzony i stanowiący własność ORTH Multimedia.

  c) Użytkownik – podmiot, posiadający zdolność do czynności prawnych, który dokonał rejestracji w Serwisie, umożliwiającej pełne korzystanie z Usług Serwisu.

  d) Redakcja – zespół dziennikarzy przygotowujący treść i formę materiałów prezentowanych w Serwisie.

  e) Moderator – Użytkownik wchodzący w skład Redakcji. Jego zadaniem jest moderowanie i publikowanie wybranych Artykułów nadsyłanych przez Użytkowników lub ich edycja.

  f) Konto – utworzone po Rejestracji Profil Użytkownika uprawniające do pełnego korzystania z Usług Serwisu.

  g) Profil – wszystkie dane wprowadzone dobrowolnie przez Użytkowników prezentujące artystę/artystów, a w szczególności imię i nazwisko i/lub nazwy, zdjęcie, opis.

  h) Artykuł – przejaw wypowiedzi publicystycznej w postaci notatki informacyjnej. W szczególności opis Użytkownika jako artysty/artystów oraz inne treści pisane umieszczane w Serwisie tworzone przez Użytkownika lub Redakcję.

  i) Utwór – utrwalony w postaci pliku multimedialnego przejaw działalności twórczej Użytkownika o indywidualnym charakterze, przeznaczony do rozpowszechniania za pomocą urządzeń teleinformatycznych.

  j) Informacja handlowa- każda informacja przeznaczoną bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w obowiązujących przepisach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi.

  k) Dane osobowe – zestaw danych Użytkownika, będącego osobą fizyczną, o charakterze osobowym, przetwarzanych w celu określonym w Polityce Prywatności.

  l) Usługa – świadczenie otrzymywane przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu.

  m) Gość – osoba korzystająca z Serwisu, nie posiadająca Konta Użytkownika.

  n) Rejestracja – czynność polegająca na podaniu właściwych danych, w tym Danych osobowych, niezbędnych do założenia Konta Użytkownika.

 1. Ogólne warunki korzystania z Serwisu

 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że świadczenie usług odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Korzystanie z Serwisu może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w treści niniejszego Regulaminu.

 3. W celu korzystania z Serwisu Użytkownik powinien posiadać komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych. Dostęp do Serwisu może odbywać się przy wykorzystaniu najpopularniejszych przeglądarek internetowych.

 4. Znaki towarowe, nazwy, publikowane na stronach Serwisu oraz Utwory Użytkowników stanowią ich wyłączną własność. ORTH Multimedia nie ponosi odpowiedzialności z tytułu naruszenia przez Użytkownika jakichkolwiek praw osób trzecich.

 1. Umowa o świadczenie usług

A. Rejestracja

 1. W celu pełnego korzystania z Serwisu, a w szczególności w celu publikacji Utworów i Artykułów konieczne jest posiadanie Konta. Posiadać Konto mogą wyłącznie zarejestrowani Użytkownicy.

 2. Rejestracja Użytkownika jest bezpłatna.

 3. Rejestracja dokonywana jest przez wypełnienie elektronicznego formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie Serwisu. Formularz rejestracyjny zawiera pola, których wypełnienie jest obowiązkowe.

 4. Wypełnienie przez Gościa formularza rejestracyjnego równoznaczne jest ze złożeniem przez niego oświadczenia, że:

  a) podane w nim dane są zgodne ze stanem faktycznym,

  b) zobowiązuje się przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

 5. W formularzu rejestracyjnym Gość podaje Dane niezbędne do załażenia Konta Użytkownika oraz świadczenia Usług przez Serwis.

 6. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, na podany adres poczty elektronicznej Serwis przesyła potwierdzenie zakończenia Rejestracji wraz z linkiem aktywującym Konto. Z chwilą aktywacji Użytkownik otrzymuje potwierdzenie utworzenia Konta, na które loguje się przy użyciu loginu i hasła. Od tego momentu Użytkownik posiada stałą możliwość korzystania z Konta.

 7. Z chwilą dokonania Rejestracji zostaje zawarta umowa o świadczenie usług pomiędzy Użytkownikiem a ORTH Multimedia. Jeżeli Użytkownikiem jest konsument, w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, do zawartej umowy o świadczenie usług będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny.

 8. Gość ma możliwość rejestracji poprzez swój profil na portalu społecznościowym facebook.com.

 9. Posiadanie Konta umożliwia Użytkownikowi korzystanie z Usług Serwisu, a w szczególności z:

  a) możliwość zamieszczania i edytowania Artykułów i Utworów;

  b) możliwość zamieszczania i edytowania plików multimedialnych, w tym zdjęć, plików audio i wideo;

  c) możliwość komentowania opublikowanych w Serwisie Artykułów;

  d) możliwość udostępniania linków do Artykułów Serwisu za pośrednictwem serwisów social media, w tym facebook.com, twitter.com, plus.google.com.

 1. Z Usług Serwisu Użytkownik może korzystać za pośrednictwem swojego Konta bez konieczności ponownej Rejestracji.

 2. Zabrania się udostępniania swojego Konta innym Użytkownikom lub osobom trzecim.

 3. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu. 
W przypadku stwierdzenia przez ORTH Multimedia, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, nastąpi niezwłoczne usuniecie jego Konta. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że działanie polegające na próbie destabilizacji Serwisu może być również uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego.

 4. Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do:

a) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu oraz do korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników;

b) przestrzegania praw własności przemysłowej, a w szczególności, praw wynikających z zarejestrowanych znaków towarowych, wzorów użytkowych innych Użytkowników;

c) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prawa innych Użytkowników.

B. Treść

 1. Użytkownik w ramach swojego konta ma możliwość publikowania Artykułów i Utworów na Serwisie.

 2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za publikowane przez siebie Artykuły i Utwory. Oświadcza również, że opublikowane w Serwisie Artykuły i Utwory są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz, że nie naruszają praw osób trzecich.

 3. W przypadku stwierdzenia, że zamieszczone przez Użytkownika Artykuł bądź Utwór narusza prawa osób trzecich lub obowiązujące przepisy prawa, Redakcja zastrzega sobie prawo do odmowy jego publikacji. Użytkownik zostanie o tym poinformowany niezwłocznie droga mailową. Za naruszające prawa osób trzecich lub obowiązujące przepisy prawa, w szczególności uznawane są Artykuły i Utwory:

  a) w sposób oczywisty wzbudzają rasizm, fanatyzm, nienawiść lub jakiekolwiek inne zachowania mogące krzywdzić grupy ludzi lub jednostki;

  b) prześladują lub popierają prześladowania grup ludzi lub jednostek;

  c) są przejawem wykorzystywania seksualnego lub przemocy wobec ludzi lub zwierząt: albo zawierają odnośniki do witryn o takiej tematyce;

  d) zawierają informację, które powodują lub stanowią zagrożenie prywatności lub bezpieczeństwa ludzi lub ich mienia;

  e) zawierają informację promujące nielegalne działania lub zachowania, które są obraźliwe, stanowią groźbę, są nieprzyzwoite, zniesławiające lub oszczercze;

  f) naruszają prawa własności intelektualnej osób trzecich;

  g) promują lub sprzyjają przestępczym działaniom albo zawiera instrukcje nielegalnych czynności, udostępnianie lub tworzenie wirusów komputerowych;

  h) obejmują swoją treścią działalność komercyjną i/lub sprzedaż taką jak konkursy, zakłady pieniężne, handel wymienny, reklamę lub piramidy sprzedaży;

  i) zwierają znak towarowy lub nazwę należącą do innej osoby, a Użytkownik nie wykazał zgody na jego używanie wydanej przez podmiot uprawniony;

  j) naruszają lub stanowią próbę naruszenia praw ochrony prywatności, praw do komercyjnego wykorzystania dóbr osobistych, praw autorskich, praw ochrony znaków towarowych, praw wynikających z umów oraz innych praw osób trzecich;

  k) szerzą propagandę i/lub symbole organizacji, które są niekonstytucyjne lub nielegalne.

 4. Użytkownik posiada dostęp do publikowania Artykułów i/lub Utworów.

 5. Użytkownik ma prawo modyfikować opublikowanego przez siebie Artykułów i/lub Utworów.

 6. Jedną z form publikacji w Serwisie jest Radio Internetowe, polegające na strumieniowym odtwarzaniu utworów muzycznych przesłanych przez Użytkowników. Usługa Radia Internetowego jest bezpłatna, a do jej używania wystarczy posiadanie przez Użytkownika jednej z popularnych przeglądarek internetowych lub program obsługujący strumieniową transmisję audio.

 7. Użytkownicy nadsyłający utwory muzyczne do emisji w Radiu Internetowym, wyrażają zgodę na ich bezpłatną publikację, a także potwierdzają, że przysługuje im prawo do własności intelektualnej nadesłanych materiałów.

 1. Prawa własności intelektualnej

  1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jakiekolwiek korzystanie z Utworu opublikowanego przez Użytkownika nie może wykraczać poza zakres określony niniejszym Regulaminem. 
W szczególności, Użytkownik nie jest uprawniony do zwielokrotniania, udostępniania osobom trzecim, w całości lub części, pobranego Utworu ani opracowywania podobnego Utworu przy wykorzystaniu plików Użytkownika jako wzoru lub innych czynności naruszających prawa autorskie oraz inne prawa własności intelektualnych Użytkownika, chyba że co innego wynika z właściwości Utworu udostępnionego przez Użytkownika.

  2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że przekroczenie zakresu korzystania z Utworu do jakiego jest uprawniony, może skutkować dochodzeniem przez uprawnionego Użytkownika roszczeń przewidzianych w art. 79 ustawy o prawach autorskich.

  3. Użytkownik oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do wszystkich opublikowanych za pośrednictwem Serwisu Artykułów i Utworów, a w szczególności prawo do ich rozpowszechniania za pośrednictwem Serwisu.

  4. Użytkownik oświadcza, że jest uprawniony do korzystania ze znaków towarowych, nazw oraz innych oznaczeń, w tym oznaczeń słowno-graficznych opublikowanych za pośrednictwem Serwisu.

  5. W celu możliwości publikowania Utworów na stronach Serwisu w postaci plików multimedialnych, nazw produktów lub usług, znaków towarowych, oznaczeń, w tym oznaczeń słowno-graficznych, Użytkownik wraz z opublikowaniem Artykułu i/lub Utworu lub jakiegokolwiek materiału na Profilu udziela ORTH Multimedia Licencji uprawniającej do korzystania z całości opublikowanego na stronach Serwisu materiału.

  6. Licencja, o której mowa w ust. 5, jest wyłączna, nieograniczona terytorium oraz udzielona ORTH Multimedia na czas trwania umowy o świadczenie usług. ORTH Multimedia jest uprawnione do udzielania dalszej licencji w zakresie udzielonego uprawnienia w przypadku przeniesienia praw własności do Serwisu.

 2. Reklamacje

  1. W przypadku zauważenia niezgodności, naruszeń praw własności lub innych uchybień w publikowanych treściach Serwisu, Użytkownik ma prawo złożyć reklamację opisującą ww naruszenie, która w trybie niezwłocznym zostanie rozpatrzona przez Redakcję Serwisu.

  2. Reklamacje przyjmowane są w formie elektronicznej pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem Reklamacja.

  3. O wyniku decyzji postępowania reklamacyjnego Użytkownik zostanie poinformowany drogą e-mailową, na zwrotny adres z którego została nadesłana reklamacja.

 3. Postanowienia końcowe

  1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

  2. W przypadku sporów wynikających działalności Serwisu Strony będą dążyć do polubownego załatwienia sprawy. W przypadku braku porozumienia sądem właściwym jest sąd określony zgodnie z przepisami ustawy Kodeks Postępowania Cywilnego.

  3. Niniejszy Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie www.muzyka.rybnik.pl.

  4. ORTH Multimedia zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania na stronie Serwisu. Brak akceptacji nowego brzmienia Regulaminu oznacza brak możliwości korzystania z Serwisu oraz jego Usług. 
W przypadku braku akceptacji nowego brzmienia Regulaminu Użytkownik powinien przesłać na adres Redakcji oświadczenie o braku akceptacji nowego brzmienia Regulaminu w terminie 14 dni od dnia opublikowania informacji o zmianach. Brak akceptacji nowego brzmienia Regulaminu oznacza likwidację Konta Użytkownika.

Kalendarz wydarzeń

Luty 2019
P W Ś C Pt S N
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3

Facebook

Patronat medialny

190-transsfer-patronat

Nasi partnerzy

Reklama